Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU
VODA a SPORT Pardubice z.s.

Článek I.
Základní ustanovení

 1. Spolek je korporací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a jeho název je:

VODA a SPORT Pardubice z.s.
(dále jen „spolek“).

Článek II.
Sídlo

 1. Sídlem spolku jsou: Pardubice.

Článek III.
Cíle činnosti spolku

 1. Spolek má za cíl rozvoj fyzického a duševního zdraví svých členů a podporu jejich sportovního vyžití. Spolek podporuje členy spolku prostřednictvím vytváření tréninkových a materiálních podmínek pro sportovní aktivity a organizací sportovní činnosti. Za tím účelem spolek spolupracuje s tělovýchovnými a sportovními organizacemi a orgány, s orgány státu, obcí i s jednotlivci.
 2. Spolek při výkonu své činnosti pořádá sportovní a společenské akce pro členy spolku a obecně usiluje o rozvoj sportu ve městě Pardubice.

Článek IV.
Členství

 1. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli činnosti spolku a podá písemnou žádost o členství ve spolku u Výboru spolku. Členem se stává po schválení žádosti Výborem spolku.
 2. Členství ve spolku je dvojího druhu, a to řádné členství a klubové členství. O druhu členství jednotlivých členů spolku rozhoduje Výbor spolku v rámci rozhodování o schválení žádosti o členství dle odstavce 1. tohoto článku těchto stanov.
 3. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením člena na jeho žádost (v písemné formě a doručené Výboru spolku),
  2. úmrtím člena spolku, nebo zánikem člena spolku je-li právnickou osobou,
  3. vyloučením Výborem spolku pro neplnění základních povinností v souladu s § 239 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
  4. zánikem spolku.
 4. V případě zániku členství nepřechází členství ve spolku na právního nástupce člena spolku.
 5. Výbor spolku vede písemný seznam členů spolku. Do seznamu Výbor spolku zapisuje vždy záznam o dni vzniku a dni zániku členství ve spolku a dále kontaktní údaje člena spolku, zejména jeho emailovou adresu. Seznam členů spolku je neveřejný.

Článek V.
Hlasovací právo členů

 1. Hlasovací právo mají pouze členové spolku s řádným členstvím. Každý člen spolku s hlasovacím právem má jeden hlas.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů

 1. Základní práva členů spolku:
  1. účastnit se dle svých schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života spolku a využívat výhod, které z členství vyplývají,
  2. uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v orgánech spolku, požadovat vysvětlení a informace o činnosti a hospodaření spolku,
  3. účastnit se dle typu členství jednání orgánů spolku.
 2. Základní povinnosti členů spolku:
  1. dodržovat stanovy spolku a základní etické a mravní normy sportovce,
  2. plnit rozhodnutí orgánů spolku,
  3. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, případně jiné poplatky související se členstvím.

Článek VII.
Členské příspěvky

 1. Členové spolku jsou povinni platit roční členské příspěvky ve výši stanovené Výborem spolku pro daný kalendářní rok, přičemž výše členského příspěvku zletilých a nezletilých členů spolku může být stanovena odlišně. Tyto příspěvky jsou splatné vždy do konce měsíce března příslušného kalendářního roku; u nových členů s příspěvkovou povinností do jednoho měsíce ode dne jejich přijetí.
 2. Vznikne-li členství člena v průběhu kalendářního roku, vypočte se roční členský příspěvek poměrnou částí stanoveného ročního příspěvku.
 3. Zaplacené členské příspěvky členů spolku se nevracejí.
 4. Výbor spolku může v rámci ve své pravomoci ve zvláštních případech jednorázově individuálně snížit členský příspěvek.
 5. Jakékoli finanční či věcné dary nebo finančně ocenitelné zásluhy nemohou být považovány za splnění povinnosti platit členské příspěvky nebo být důvodem k individuálnímu snížení členského příspěvku.

Článek VIII.
Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. Valná hromada
  2. Výbor spolku
 2. Valná hromada
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena členy spolku s hlasovacím právem (řádné členství), přičemž je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů s hlasovacím právem a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s hlasovacím právem. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem, koná se do čtrnácti dnů náhradní Valná hromada, která má stejný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných;
  2. Valná hromada je svolávána nejméně jednou do roka;
  3. Valná hromada má zejména tyto pravomoci:
   • volit členy Výboru spolku,
   • k návrhu kteréhokoliv člena Výboru spolku rozhodovat o změně stanov spolku,
   • rozhodovat o symbolice spolku,
   • stanovit hlavní směry činnosti spolku pro příští období,
   • požadovat na Výboru spolku informace o hospodaření spolku;
  4. Valné hromadě předsedá kterýkoliv člen Výboru spolku;
  5. Zasedání Valné hromady je svoláváno Výborem spolku nejméně 30 dní před jejím konáním, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného na emailovou adresu členů spolku evidovanou v seznamu členů spolku.
 3. Výbor spolku
  1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku.
  2. Výbor spolku má tři členy volené z řad členů spolku Valnou hromadou.
  3. Funkční období členů Výboru spolku činí 5 let. Opětovná volba člena Výboru spolku je možná. Členové Výboru musí být po celou dobu trvání jejich funkčního období zároveň členy spolku.
  4. Členové Výboru spolku jednají za spolek ve všech věcech samostatně s výjimkou právních jednání týkajících se závazků spolku, které zatěžují spolek a jejichž hodnota převyšuje částku 50.000 Kč. V takovém případě jednají za spolek vždy společně dva členové Výboru spolku, a jeden z nich vždy musí být předseda Výboru spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k nadepsanému či vytištěnému názvu spolku připojí člen Výboru spolku svůj vlastnoruční podpis.
  5. Funkce člena Výboru spolku zanikne jeho odvoláním Valnou hromadou, jeho písemným odstoupením z funkce, nebo zánikem jeho členství ve spolku. Nejpozději však zanikne funkce člena Výboru spolku uplynutím jeho funkčního období.
  6. Výbor spolku má zejména tyto pravomoci:
   • zastupuje spolek navenek vůči třetím osobám,
   • zajišťuje činnost spolku v období mezi konáním Valných hromad,
   • organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku,
   • dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
   • rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku dle čl. IV. těchto stanov.
  7. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna na jeho zasedání alespoň nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž rozhodnutí Výboru spolku je závazné pro všechny členy spolku.
  8. Zasedání Výboru spolku probíhá nejméně jedenkrát měsíčně nebo i častěji, a to na základě písemné žádosti člena spolku s řádným členstvím.

Článek IX.
Zásady hospodaření

 1. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dary, dotace, granty, odkazy a příjmy z vlastní činnosti spolku.
 2. Získané finanční prostředky spolku jsou používány na krytí nákladů souvisejících s organizací sportovní činnosti a pořádáním sportovních a společenských akcí dle článku III. bodu 2 těchto stanov. Dále jsou použity ke krytí administrativních výdajů spolku, hrazení služeb, prací a sportovního materiálu nutných k naplňování cílů spolku dle těchto stanov.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku. Otázky v těchto stanovách neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Stanovy spolku nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu členy Výboru spolku.
 3. Spolek zaniká způsoby uvedenými v ustanovení § 268 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Rozhodnutí o zániku spolku schvaluje na návrh Výboru spolku Valná hromada.
 4. Veškerý majetek spolku přechází při jeho zániku a po vyrovnání všech závazků spolku na spolek obdobného charakteru či nadaci se zaměřením na podporu sportu mládeže, pokud s tím bude souhlasit.
 5. O vstupu do jiných sportovních nebo tělovýchovných organizací rozhoduje Výbor spolku. Členství tohoto druhu však nesmí nijak ohrozit nezávislost a samostatnost spolku.